Lolenthe

Lolenthe ละครเวที ล้อเรียนการเมืองการปกครองของชาวอังกฤษในสมัยก่อน ว่าเป็นอย่างไร รวมถึงกฎหมายที่เขามองว่าไม่สมควร ออกมาในมุมมองของเขาเอง จึงทำให้รัฐบาลในช่วงนั้น ไม่ค่อยชอบผลงานของเขาสักเท่าไหร่